Statistik

Statistiklər sosial, iqtisadi, elmi, biznes, və digər sahələrdə işlənə bilən məlumatları əldə etmək üçün statistik nəzəriyyə və metodları tətbiq edərək müxtəlif sorğular planlaşdırırlar və kütləvi hadisə, proseslərin kəmiyyət, keyfiyyət məlumatlarını təhlil edir, toplayır ümumiləşdirir, formalaşdırır rəqəm, dioqram, qrafik və s. vasitələrilə şərh edir. O, həmçinin hər hansı bir hadisənin inkişaf meylini müəyyənləşdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərir, iqtisadi fəallığı müəyyənləşdirir.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF