Yazılı və şifahi tərcüməçi

Şifahi tərcüməçi şifahi nitqi bir dildən digər dilə çevirir. Şifahi tərcümə özündə orjinal mənbə dildəki məzmunu dinləməyi, başa düşməyi və xatırlamağı, daha sonra fikirləri, sualları və nitqləri digər müxtəlif hədəf dildə yenidən ifadə etməyi ehtiva edir. Bu, çox vaxt bir istiqamətdə, əsasən də şifahi tərcüməçinin ana dilinə edilsə də ancaq ikitərəfli əsasda da ola bilər. Onlar iki əsas şifahi tərcümə növü ilə işləyirlər – birbaşa və ardıcıl. Birbaşa şifahi tərcümə tərcüməçidən qarşı tərəf danışarkən dinləməyi və eyni zamanda tərcümə etməyi tələb edir. Ardıcıl şifahi tərcümə edənlər isə tərcüməni yalnız nitq söyləyən nitqini bitirdikdən sonra başlayır. Yazılı tərcüməçilər yazılı materalı bir və ya bir neçə mənbə dildən hədəf dilə tərcümə olunmuş versiyada orjinalın məzmununun mümkün qədər aydın saxlanmasına əmin olmaqla çevirirlər.

  • Download FileStandartı PDF formatda endir / Download as PDF